تیم ما

ایمان زرین عضو

مدیر شتابدهنده اَکسِل

کیارش حسینی

قائم مقام اَکسِل

ایمان زرین عضو

مدیر شتابدهنده اَکسِل

محسن سلطانیان

مدیر محصول

علی نقی زاده

مدیر توسعه کسب و کار

محمد گرویی

مسئول ارتباطات

علی نقی زاده

مدیر توسعه کسب و کار

کیارش حسینی

قائم مقام اَکسِل

ایمان زرین عضو

مدیر شتابدهنده اَکسِل

شهرام قاسمی

نماینده اَکسِل قزوین

پیمان کاظمی

نماینده اَکسِل اصفهان

محمد پژوهنده

نماینده اَکسِل گیلان

زینب وحیدمقدم

روابط عمومی

فاطمه جباری

اسکرام مستر