خدمات ما

آموزش

Education

کارگاه ها و دوره های آموزشی

فضای کار مشترک

Co-Working space

استقرار در فضای کاری خلاقانه

مربیگری

Mentorship

انتقال تجربیات مربیان برتر

سرمایه گذاری

Seed fund

سرمایه نقدی کشت ایده

شبکه سازی

Networking

نشست های کارآفرینانه