برنامه شتابدهی ما

1

فراخوان جذب و داوری

پذیرش در وبسایت و
داوری تیم-ایده ها

15 روز

2

رویداد نوآفرینی

آشنایی با مفاهیم ایجاد
کسب و کار نوپا و ارائه به داوران

3 روز

3

دوره فن افزایی

استقرار تیم های پذیرفته شده
در فضای کاری و منتورینگ

35 روز

4

رویداد نوآیش

ارائه پایان دوره فن افزایی
جهت ورود به دوره فن آفرینی

1 روز

5

دوره فن آفرینی

ادامه فعالیت تیم های برگزیده
منتورینگ و اعطای سرمایه نقدی

110 روز

6

رویداد رونمایش

ارائه نهایی تیم ها و رونمایی از
محصول در حضور سرمایه گذاران

1 روز